C.7 试验记录


试验记录中应包括下列内容:
a)试样生产厂或提供试样厂家名称;
b)样品描述(包括对试样结构和材料的详细说明);
c)试样尺寸、重量或密度;
d)试验日期和参加试验人员;
e)试验结果。
    1)热释放速率-时间曲线;
    2)总热释放量-时间曲线;
    3)二氧化碳浓度;
    4)一氧化碳浓度;
    5)烟浓度;
    6)质量损失率;
    7)有焰燃烧停止的时间;
    8)试验结束的时间。

目录导航